Trên phím Dương cầm, cảm xúc nảy mầm, tình yêu trỗi dậy.